طراحی و محاسبات ساختمان

طراحی و محاسبات ساختمان بتنی و فلزی در اسرع وقت نظارت ساختمان محاسبات سازه آزمایش خاک کنترل ساختمان طراحی و محاسبه سازه طراحی و محاسبه …

نقشه معماری-سازه-برق-مکانیک

نقشه معماری-سازه-برق-مکانیک طراحی و محاسبه سازه-طراحی و محاسبه سازه ساختمان-محاسبه ساختمان بتنی-محاسبه سازه معماری-طراحی و محاسبه سازه سبک-محاسبه سازه سبک-محاسبه نقشه ساختمانی-محاسبات ساختمان-محاسبات سازه ساختمان-طراحی …

محاسبات سازه

محاسبات سازه محاسبات ساختمان های فولادی و بتنی مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان توسط این شرکت انجام میپذیرد طراحی …

کنترل محاسبات ساختمان

کنترل محاسبات ساختمان بررسی نقشه های معماری محاسبه بارهای وارد بر سازه مدل سازی ساختمان تحلیل و طراحی ساختمان کنترل طراحی ساختمان ارائه نقشه های …

طراحی و محاسبه سازه

طراحی و محاسبه سازه طراحی نقشه معماری و سازه طراحی نقشه تأسیسات برقی و مکانیکی طراحی دکوراسیون داخلی و نمای ساختمان ارائه خدمات اجرایی نظیر …

محاسبات ساختمان فلزی

محاسبات ساختمان فلزی طراحی اسکلت فلزی بهینه سازی و طراحی سازه مشاوره طراحی اسکلت فلزی طراحی سوله طراحی محاسبات سوله محاسبات اسکلت فلزی محاسبات ساختمان …

محاسبات ساختمان بتنی

محاسبات ساختمان بتنی طراحی ساختمان بتنی و فولادی مطابق با آیین نامه های روز و اقتصادی و بهینه و ترسیم نقشه های برق و مکانیک …

نقشه معماری

بهترین طراحی معماری بهترین طراحی سازه اقـتـصادی ترین محاسبات سازه تهیه نقشه های اجرایی تهیه دفترچه محاسبات اخذ پروانه ساختمانی از دستور نقشه تا پایان …

ترسیم نقشه اجرایی

ترسیم نقشه اجرایی ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان های بتنی و فلز اهمیت تهیه نقشه های جزئیات اعضاء و اتصالات کمتر از طراحی آنها نمیباشد …